Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: [04-12-2023]

1. Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van Avetisov Merkidentiteit (hierna “Avetisov”) en overeenkomsten tussen Avetisov en haar opdrachtgevers (hierna samen “partijen”).
b) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.
c) Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die ongeldig mocht blijken, converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling.

2. Totstandkoming en wijzigen overeenkomsten

a) Offertes van Avetisov zijn vrijblijvend.
b) Overeenkomsten komen tot stand door de tijdige schriftelijke, integrale en ondubbelzinnige aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever, of door de schriftelijke opdrachtbevestiging door Avetisov van de (mondeling) verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mailbericht.
c) Wijzigingen in bestaande overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
d) Avetisov heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
e) De opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Avetisov worden verstrekt en die relevant zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Avetisov voor eventuele aanspraken van derden die verband houden of het gevolg zijn van de onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte gegevens.

3. Looptijd en einde van de overeenkomst

a) Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, of voor een bepaald project, is deze tussentijds niet opzegbaar. De overeenkomst eindigt in dat geval door verloop van de bepaalde tijd of op de dag van de eindoplevering van het project.
b) Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging moet schriftelijk geschieden.

4. (Eind)oplevering

a) Indien een overeenkomst voor een bepaald project wordt aangegaan, en dit project in fasen is verdeeld, vindt na afronding van iedere fase een oplevering van dat deel plaats. De opdrachtgever zal het betreffende deel binnen een week na ontvangst nauwgezet controleren. Zonder tegenbericht binnen die week wordt het betreffende deel geacht te zijn aanvaard. Pas na oplevering van enig deel zal Avetisov met het volgende deel van het project (kunnen) starten.
b) Avetisov zal opdrachtgever schriftelijk berichten dat het hele project is afgerond, onder toezending van het eindresultaat. De opdrachtgever zal binnen twee weken na ontvangst daarvan schrijftelijk bevestigen of het eindresultaat wordt aanvaard. Zonder tegenbericht binnen deze termijn wordt het project geacht te zijn opgeleverd en door de opdrachtgever te zijn aanvaard.
c) Eventuele gewenste of noodzakelijke aanpassingen of herstel van onvolkomenheden, die pas na (eind)oplevering zijn ontdekt, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

5. Prijzen

a) Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief “out of pocket” kosten. Onder de “out of Pocket” kosten wordt verstaan, inclusief maar niet beperkt tot, de volgende kosten: reis-, parkeer-, druk-, vermenigvuldigingskosten en kosten van ingeschakelde derden.
b) Alleen indien Avetisov geconfronteerd wordt met een verhoging van kostprijzen door wijziging van prijzen van leveranciers, schommeling van wisselkoersen en/of door de overheid opgelegde belastingen en heffingen, heeft Avetisov het recht de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever. Avetisov zal in dat geval, als de opdrachtgever dat vraagt, zoveel mogelijk inzicht bieden in de prijsverhogende omstandigheden.
c) Prijzen zijn – voor zover relevant – gebaseerd op de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende browserversies. Eventuele aanpassingen door tussentijdse updates zijn daarin niet begrepen.

6. Betaling

a) De opdrachtgever zal de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen. Dit is een fatale termijn.
b) Indien Avetisov genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, is de opdrachtgever verplicht alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte aan Avetisov te vergoeden, althans de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), te vinden op www.rechtspraak.nl, met een minimum van 15% van de hoofdsom en in alle gevallen minimaal € 300,00.
c) De opdrachtgever is niet bevoegd de betalingsverplichting op te schorten of deze te verrekenen met vermeende vorderingen op Avetisov.
d) Betalingen door opdrachtgever worden eerst toegerekend aan de openstaande rente en kosten, en vervolgens aan de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit.
e) De bevoegdheid van Avetisov tot opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst in het geval opdrachtgever in verzuim verkeert, omvat voor zover relevant tevens het staken van (onderhouden van) hostingservice, het blokkeren van websites en/of domeinnaam(registratie) en/of e-mailadressen. Eventuele kosten van hervatting of heraansluiting zijn voor rekening van opdrachtgever.

7. Opslag van data en materialen/aansprakelijkheid

a) Avetisov is tot en met 90 kalenderdagen na eindoplevering verantwoordelijk voor de opslag van data en materialen die door of namens opdrachtgever aan Avetisov ter beschikking zijn gesteld, en/of data en materialen die door Avetisov zijn vervaardigd in het kader van de overeenkomst.
b) Binnen 90 kalenderdagen na eindoplevering zal Avetisov, indien opdrachtgever daarom verzoekt, de op dat moment bij Avetisov nog aanwezige, door opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde en/of de door Avetisov vervaardigde data en materialen aan opdrachtgever ter beschikking stellen, voor zover deze geen intellectueel eigendom van Avetisov zijn. Deze zijn alsdan af te halen op het kantoor van Avetisov op een USB-stick of DVD.
c) Na verloop van 90 kalenderdagen na eindoplevering is Avetisov niet langer verantwoordelijk voor de opslag van gegevens, materialen, producten en/of bestanden en niet aansprakelijk voor schade door verlies van data en materialen.
d) Avetisov is niet aansprakelijk voor gevolgschade, behoudens voor zover die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Avetisov en/of door of namens Avetisov ingeschakelde derden.
e) Opdrachtgever is verplicht om binnen drie maanden nadat zij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn, met schade waarvoor zij Avetisov aansprakelijk houdt, hiervan melding te maken bij Avetisov, op straffe van verval van eventuele aanspraken.
f) Mocht Avetisov toch aansprakkelijk zijn ondanks hierboven genoemde bepalingen, is Avetisov  in alle gevallen slechts aansprakelijk voor zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval dekking verleent. Indien de verzekeraar geen dekking verleent is de eventuele aansprakelijkheid van Avetisov beperkt tot maximaal tweemaal de opdrachtsom, of – in geval sprake is van een duurovereenkomst – maximaal de gemiddelde vergoeding voor drie maanden, althans maximaal € 25.000,00.

8. Intellectuele eigendomsrechten

a) Avetisov is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten e.d., die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij in deze algemene voorwaarden of in een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen anders is bepaald. Avetisov mag technische (voorzorg)maatregelen treffen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten.
b) Voor zover Avetisov rechthebbende is op door haar in een opdracht ontwikkelde websites, worden deze rechten bij eindoplevering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 (eigendomsvoorbehoud) overgedragen aan de opdrachtgever. Ten aanzien van overige producten waarvan Avetisov rechthebbende is, geeft Avetisov een gebruiksrecht aan opdrachtgever. Dit gebruiksrecht is niet opzegbaar en mag door opdrachtgever zonder beperking worden gebruikt, met dien verstande dat het slechts voor eigen gebruik is en binnen de doelomschrijving van opdrachtgever past. Onder eigen gebruik wordt niet verstaan het verveelvoudigen met het enkele doel om daarmee winst te maken.
c) Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, alsook dat – ingeval in het kader van de overeenkomst door of namens Avetisov personen moeten worden geportretteerd – geen inbreuken op portretrechten worden gemaakt. Avetisov hoeft het in de vorige volzin bedoelde niet te onderzoeken. Opdrachtgever vrijwaart Avetisov voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

9. Intellectuele eigendom

a) Alle auteursrechten op de geleverde ontwerpen en/of producten komen toe aan Avetisov. Indien de opdrachtgever heeft te kennen gegeven het auteursrecht op het ontwerp en of producten te willen verkrijgen, geschiedt dat door de schriftelijke aanvaarding van beide partijen. Avetisov zal alle voor de opdrachtgever benodigde materialen, waaronder tevens de relevante digitale bestanden worden verstaan, aan de opdrachtgever overdragen. Voor het overdracht van de auteursrechten op het ontwerp en de in het vorige zin bedoelde materialen, zal de opdrachtgever aan Avetisov een bedrag van 5 (vijf) keer de factuursom (excl. BTW) vergoeden. De rechten worden pas geacht te zijn overgedragen nadat het volledige bedrag door Avetisov is ontvangen.

b) Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Avetisov enige veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen en of producten aan te brengen of te laten aanbrengen.

c) Avetisov blijft gerechtigd het ontwerp en/of product naar redelijkheid te gebruiken voor eigen promotie en publiciteit.

d) De opdrachtgever is verplicht alle medewerking te verlenen aan teruggave op eerste verzoek van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, indien Avetisov daar een beroep op doet en verleent aan Avetisov onherroepelijke volmacht deze zaken terug te (doen) nemen.

10. Levering en overmacht

a) Leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen of voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.
b) Er is – in elk geval doch niet uitsluitend – sprake van overmacht van Avetisov indien een tekortkoming in de nakoming het gevolg is van ziekte van een of meer van de medewerkers van Avetisov die naar het oordeel van Avetisov van cruciaal belang is/zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. In dat geval mag Avetisov de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de betreffende medewerker(s) weer inzetbaar is/zijn, of (indien daarop naar het oordeel van Avetisov binnen afzienbare tijd geen vooruitzicht bestaat) een of meer andere medewerkers of derden inschakelen, waarbij Avetisov de kosten gepaard met inwerken van deze medewerkers of derden in het betreffende project naar redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening mag brengen.

11. Overige bepalingen

a) In beginsel zijn beide partijen gehouden aan het overeengekomen tijdspad. Indien de opdrachtgever echter om welke reden ook aan Avetisov vraagt de uitvoering van de overeenkomst voor 14 dagen of langer ten opzichte van het overeengekomen tijdspad aan te houden of uit te stellen, kan Avetisov daarmee instemmen onder de voorwaarde dat Avetisov de tot dan toe verrichte werkzaamheden in rekening mag brengen en bovendien in dat geval een bedrag van 20% van de resterende opdrachtsom voor de volgende fase(n) bij wijze van boete in rekening mag brengen. Deze boete laat de aanspraak op volledige schadevergoeding onverlet, alsook de verschuldigdheid van de resterende opdrachtsom indien de uitvoering van de overeenkomst alsnog later wordt hervat.
b) Indien opdrachtgever een geplande afspraak zodanig kort tevoren afzegt, dat Avetisov de voor deze afspraak ingeplande medewerkers niet meer elders kan inplannen, is opdrachtgever verplicht de ingeplande uren tegen het overeengekomen of een gebruikelijk uurtarief te vergoeden. De kosten van de voor de aldus afgezegde afspraak ingeschakelde derden zijn voor rekening van opdrachtgever.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

a) Overeenkomsten tussen Avetisov en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
b) De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen Avetisov en opdrachtgever.

Interesse in een samenwerking?

We staan open voor nieuwe samenwerkingen en inspirerende uitdagingen. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Suren Avetisov – Creative Director & Content Creator

Suren Avetisov - Creative Director & Content Creator